Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg.

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: De voorwaarden als hierna vermeldt.

Overeenkomst:
De tussen de opdrachtgever en ondernemer tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming van de verzorging van de uitvaart. Deze getekend binnen 3 dagen na aannemen van de uitvaart doch voor de uitvaart zal plaatsvinden.

Uitvaartverzorging:
Hetzij de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie met alle voorafgaande diensten en een evaluatiegesprek (indien gewenst) na de uitvaart.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk of mondeling opdracht heeft gegeven tot verzorging van de uitvaart en als enige de rechthebbende is.

Ondernemer:
De uitvaartondernemer, eigenaar of vertegenwoordiger van Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg,
gevestigd Dr. de Vriesstraat 23 1654 JS Benningbroek, verbindt zich de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen verzorgen.

Toeleverancier:
De leverancier, aangesteld door genoemde uitvaartverzorger, van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend ingeschakeld ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.

Voorschotten:
Bedragen die door de ondernemer ten behoeve van de opdrachtgever aan derden zullen worden betaald.

Pro-memorie posten (PM):
Bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.

Prijzen:
Deze zijn inclusief BTW.

Termijnen:
Fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.

Artikel 2.1.
De ondernemer dient bij de regeling van een uitvaart de overeenkomst aan de opdrachtgever uit te reiken, te laten ondertekenen en desgewenst toe te lichten.
Artikel 2.2.
De overeenkomst is voor elke opdracht van toepassing; ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.
Artikel 2.3.
De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van deze overeenkomst is daarvoor voldoende.
Artikel 2.4.
Het ontbreken van de schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijke opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen, hierbij o.a. bedoeld het aangemaakte dossier. Ook in dit geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Het ondertekenen van het dossier is geheel rechtsgeldig.

Begroting:
De opdrachtgever tekent in regel binnen 1 dag. In geval van logistieke zaken uiterlijk binnen 3 dagen na de tot standkoming van de overeenkomst, doch voor de uitvaart, de begroting waarvan de ondernemer uitleg heeft gegeven over de kosten.

Artikel 3.1.
De te ondertekenen begroting zal tenminste alle voor de uitvaartverzorging relevante kosten bevatten.
Artikel 3.2.
Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de ondernemer geen of een richtprijs per post aangeven onder onvoorziene posten (Pro-memorie posten). De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen. De ondernemer is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 72 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Bij nalatenschap van derden zullen onvoorziene kosten PM begroot worden. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.
Artikel 3.2.
De begroting kan alleen worden gewijzigd wanneer extra dienstverlening is verzorgt en/of er wijzigingen hebben plaatsgevonden die allen betrekking hebben op de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, zullen met de opdrachtgever worden verrekend.
Artikel 3.3.
De opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer te zijnen voorschotten, uitsluitend voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op verzoek van de ondernemer te voldoen als deze daarom vraagt.

Personalia:
Artikel 4.1.
De in de overeenkomst vermelde personalia van de overledene wordt overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door de ondernemer tenzij de opdrachtgever hier vooraf kennis heeft gegeven om dit zelf te doen. Het is niet gebruikelijk dat de uitvaartondernemer dit aan de nabestaanden zal vragen. Tevens zullen persoonlijke gegevens gebruikt worden voor crematie en begrafenisaanvragen, het uitkeren van de verzekeringspolis en de eventueel overige aanvragen die uitsluitend betrekking hebben op de uitvaart.
Artikel 4.2. Indien er sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal de ondernemer bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Als de onjuiste vermelding een fout is van de ondernemer zullen de kosten voor deze in rekening worden gebracht. Bij een verkeerde opgave door de opdrachtgever zullen de kosten voor hem/haar zijn.

Tijdstip:
Artikel 5.1.
De levering van zaken en/of goederen vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en ondernemer. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen na goedkeuring door de beheerder van de desbetreffend begraafplaats c.q. crematorium.
Artikel 5.2.
Wijzigingen van de aanvankelijk overeengekomen dag en uur van de uitvaart kan uitsluiten plaatsvinden met instemming van de opdrachtgever, ondernemer en beheerder voornoemd waarvan de financiële gevolgen zijn voor de opdrachtgever.
Artikel 5.3.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit niet geplande en uitlooptijden bij de uitvaart.
Artikel 5.4.
De ondernemer is niet verplicht om aanpassingen te doen in aula en/of kerk als de beheerder daarvoor geen toestemming geeft.
Artikel 5.5.
De ondernemer is geen tussenpersoon bij familieproblemen en niet geroepen hiervoor te handelen.

Levering:
Artikel 6.1.
Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen en andere drukwerk m.b.t. het overlijden dient de ondernemer de tekst aan de opdrachtgever aan te leveren en na goedkeuring te laten ondertekenen voor akkoord.
Artikel 6.2.
Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door de ondernemer verzorgd tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 6.3.
De ondernemer is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien er voor zover de noodzaak van rectificatie aan hem te wijten is.
Artikel 6.4.
Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door de ondernemer telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is de ondernemer voor eventuele fouten in de tekst(en) niet aansprakelijk. Tevens is de ondernemer ook niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever mondelinge goedkeuring geeft .
Artikel 6.5.
De ondernemer is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postagentschap en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de drukker gezien aanleveringtijden, zon en feestdagen. Daaraan voldaan hebbende is de ondernemer niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij de geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen, zal de ondernemer dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

Verzekeringen:
Artikel 7.1.
De opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontleden zijn ter hand stellen van de ondernemer. De ondernemer draagt zorg voor een deugdelijk bewijs van aangifte. Hij is verplicht de polissen binnen een termijn van een week naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij te sturen mits deze vraagt om de nota, dan zullen de polissen naar de maatschappij worden gestuurd nadat de nota volledig is.
Artikel 7.2.
Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldende uitkering, dan kan de begunstigde de ondernemer machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen van de uitvaartnota. Eventueel overschot wordt aan de begunstigde uitbetaald. Hiervoor tekent de opdrachtgever een brief (opgemaakt door de ondernemer) aan de verzekeringsmaatschappij en een afstandsverklaring.

Betalingen:
Artikel 8.1.
De opdrachtgever betaald de gespecificeerde nota op basis van de begroting en eventueel latere wijzigingen, voor de op de nota vermelde betalingsdatum.
Artikel 8.2.
De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichtingen tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of erven van de overledene heeft gehandeld.
Artikel 8.3.
De ondernemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag het verstrijken van de vermelde betalingsdatum. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Artikel 8.4.
Aan de opdrachtgever die – na gesommeerd te zijn – in gebreke blijft te betalen worden de daarvoor veroorzaakte incassokosten volledig aan hem/haar in rekening gebracht.

Garantie en aansprakelijkheid:
Artikel 9.1.
De ondernemer staat in voor juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de overeenkomst.
Artikel 9.2.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor vermissing van en/of beschadiging van sieraden en/of persoonlijke bezittingen wanneer deze tijdens de opbaring worden omgelaten.
Artikel 9.3.
Klachten over de uitvaartverzorging waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 7 dagen na de datum van de uitvaart mondeling of schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden.
Artikel 9.4.
Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de nota mondeling of schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden.
Artikel 9.5.
De ondernemer zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkelingen van de klacht. Indien geen volledige instemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de opdrachtgever beslecht wil zien, zal deze zich wenden tot de ombudsman.
Artikel 9.6.

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van de ondernemer indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dienen te komen.